Net best yn Dokkum, mar dochs noch een puntsje, neie wike better!